مسوولیت پذیری از منظر قرآن و روایات
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : مجید کرمی