جایگاه و ارزش مشورت در قرآن و سیره ی معصومین
24 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : مصطفی شاهسون